Profile image

건이 100일 촬영이에요 ^^

마이건사랑해 | 조회 수 18 | 2018.10.11. 00:43
촬영 스튜디오 : 베이비파스텔사하

우리건이 100일때 찍은 사진이에요 ^^

하나하나 소중한 추억들 이네요

JUNG7018.JPG

 

JUNG7100.JPG

 

JUNG7065.JPG

 

JUNG7392.JPG

 

JUNG7405.JPG

 

JUNG7408.JPG

 

JUNG7411.JPG

 

JUNG7432.JPG

 

JUNG7468.JPG

 

JUNG7599.JPG

 

JUNG7610.JPG

 

추천 0
 • |
 1. JUNG7018.JPG (File Size:154.3KB/Download:1)
 2. JUNG7100.JPG (File Size:176.2KB/Download:0)
 3. JUNG7065.JPG (File Size:132.5KB/Download:1)
 4. JUNG7392.JPG (File Size:138.6KB/Download:0)
 5. JUNG7405.JPG (File Size:148.8KB/Download:0)
 6. JUNG7408.JPG (File Size:147.3KB/Download:0)
 7. JUNG7411.JPG (File Size:147.9KB/Download:0)
 8. JUNG7432.JPG (File Size:153.6KB/Download:0)
 9. JUNG7468.JPG (File Size:136.0KB/Download:0)
 10. JUNG7599.JPG (File Size:119.2KB/Download:0)
 11. JUNG7610.JPG (File Size:111.8KB/Download:0)
facebook twitter google plus pinterest kakao story band